NOU KA EDE

Aplike nan kolèj, oswa menm anvizaje lide yon edikasyon apre nivo segondè ka yon defi, nou la pou ede w nan tout pwosesis la. Nou pral reponn tout kesyon w yo epi mete w an kontak ak manb kominote nou an pou rann pwosesis la pi fasil ke posib. 

Nou genyen anpil pasyon pou edikasyon epi nou fè li ak kè nou.

 Kesyon–Repons 

Kesyon–Repons

Kiyès ki ka aplike?


Nenpòt moun ka pran kou gratis nou bay an Kreyòl yo. Tout kou sètifye yo ouvri pou nenpòt etidyan oswa moun k ap aprann ki Ayisyen epi ki genyen yon pyès Idantifikasyon Ayisyen valid.
Ki egzijans ki genyen pou admisyon?


Egzijans yo espesifik parapò ak pwogram yo. Ou bezwen ranpli kondisyon pwogram nan epi posede yon pyès Idantifikasyon Ayisyen valid.
Ki pri frè etid la?


Tout pwogram sètifye yo gratis depi w ranpli kondisyon admisyon yo
Eske nou ofri kou nou yo nan lòt lang apre Kreyòl?


Wi nou fè sa! Genyen kou an Anglè, Fransè ak Panyòl. Yo tout swiv menm règ admisyon yo.

  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey YouTube Icon
Antre an kontak 
Sekirite Wèb 

Konfidansyalite 

Deklarasyon dwa otè

Itilizasyon

Ayiti College se yon òganizasyon edikasyon. Ayiti College anrejistre antanke Limite pa Garanti 12885386 an Angletè ak Wales

Ayiti College is an educational organization. Ayiti College is registered as Limited by Guarantee, 12885386 in England and Wales with its registered office at  71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ

© 2020 by AYITI COLLEGE