Enspire

Enspire se pwogram bous ak devlopman pwofesyonèl nou an. Li disponib pou etidyan Ayiti College, anplwaye gouvènman, anplwaye ONG lokal, diplomat Ayisyen, pwofesyonèl sante, edikatè ak antreprenè ki jwe yon wòl vital nan devlopman sosyo-ekonomik Ayiti.

 Enspire 

Pwogram Enspire a gen ladann Pwogram Bous Emerante de Pradines nan, Sibvansyon EighteenZero4 Tech ak Bous Amitye a.
Emerante de Pradine Fellowship
Emerante de Pradines
Fellowship

Pwogram Bous WD Fellowship, ki pote non yon Ayisyen eksepsyonèl disponib pou kandida fanm sèlman. Pwogram Bous la angaje nan devlopman pwofesyonèl sèlman

Fòmasyon ak Devlopman Pwofesyonèl:

 • seminè akademik pou devlope ankadreman epi aplike teyori

 • rechèch an pwofondè ak analiz sou jan, pwoblèm sante ak anviwònman

 • yon kourikouloum sou devlopman konpetans ki vas anpil: lidèchip, pwogram jesyon, diplomasi ak jesyon finansyè

 

Konpansasyon:

Frè bous yo soti nan $1000  - $5000 pou pwogram 1 semèn - 3 mwa. Gen kouvèti pwoteksyon sante pou tout pwogram yo.

Pwosesis Aplikasyon An:

Aplikasyon yo espesifik ak chak pwogram, men chak kandida dwe soumèt yon CV, 3 lèt rekòmandasyon, kote chak nan yo dwe soti nan yon enstitisyon kote kandida a ap travay oswa etidye. Anplis, aplikasyon nan pifò pwogram yo genyen ladann yon entèvyou. dev@ayiticollege.edu.ht

may19-16.jpg
EighteenZero4 Tech Grant 

Sibvansyon EighteenZero Tech a sòti nan $1000 rive $10,000 destine pou antreprenè ki baze an Ayiti. Finansman an fèt pou envestisman nan biznis k ap demare nan teknoloji, pwojè òganizasyon lekòl ak kominote ki ka gen yon enpak ekonomik pozitif sou Ayiti.

Kiyès ki ka aplike:

 • Antreprenè sosyal, ak biznis pou pwofi nan solisyon inovasyon k ap atake pwoblèm sosyo-ekonomik an Ayiti.

 • Lekòl pou finanse founiti eskolè, teknoloji, oswa materyèl inovasyon ki ka pwofitab pou edikasyon timoun.

 • Kominote ak gwoup ki gen ide inovasyon nan devlopman pwototip teknoloji ki ka amelyore kalite pwodui agrikòl, tretman, ak pwodiksyon.

Pwosesis Aplikasyon An:

Voye yon imèl ban nou ak yon pwopozisyon pwojè nan: 1804@ayiticollege.edu.ht

Amitye Scholarship

Bous Amitye a soti nan $500 rive $8,500, li ouvri pou tout etidyan Ayisyen ki fini etid segondè yo ak granmoun ki vle aprann. Ou dwe viv ann Ayiti pou w aplike

Egzijans kalifikasyon:

 • Lèt akseptasyon Ayiti College 

 • Ou fini Bakaloreya nan moman w ap aplike a 

 • Fò'w pa gen plis pase ke 5 lane depi'w fè Bacc ou

 • Ou genyen yon paspò Ayisyen oswa Kat Idantifikasyon Nasyonal

 • Ou dwe viv ann Ayiti pou w aplike

Kijan pou aplike: 

 • Konplete Fòm Aplikasyon pou admisyon nan Ayiti College

 • Deklarasyon Entansyon ekri an Kreyòl

 • Yon paspò Ayisyen valid ou oswa Kat Idantifikasyon Nasyonal ou

 • De lèt rekòmandasyon moun ki pa manb fanmi w

 • Ranpli fòm Bous Amitye a

 

Voye dokiman sa yo nan:  amitye@ayiticollege.edu.ht

Amitye Scholarship