Fè aksè ak edikasyon kalite an Ayiti vanse

Misyon Nou Se Fè

Edikasyon

An patenarya ak kèk pami nan enstitisyon pi wo nivo nan mond lan, ki pataje angajman nou pou ekselans. Nou anseye nan fason pwofesyonèl kou estanda epi nou ofri pwogram ki baze sou bezwen an Kreyòl.

Ranfòse

Nan pwogram bous ak Enspire nou yo nan domèn sante, edikasyon, enèji renouvlab ak Teknoloji Enfòmasyon, nou vize pou nou ofri etidyan nou yo ak moun k ap aprann yo konpetans ak resous yo bezwen pou yo tounen inovatè sosyal ak patnè nan lit pou fè Ayiti tounen yon pi bon kote.

Redefini

Alfabetizasyon se kapasite pou li, ekri epi sèvi ak aritmetik nan kèlkeswa lang nan. Objektif nou se redefini alfabetizasyon an Ayiti, kote n ap fè pwomosyon pou aprantisaj ak dyalòg entèlektyèl an Kreyòl. Enspire se pwogram devlopman nou an. Li disponib pou manb gouvènman, anplwaye ONG lokal, diplomat Ayisyen, pwofesyonèl sante, chèchè ak edikatè ki jwe yon wòl vital nan devlopman sosyo-ekonomik Ayiti.

Ki jan li fonksyone

REGISTER

Register to gain access to all our free courses or apply for admission to gain access to our certified programs.

  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey YouTube Icon
Antre an kontak 
Sekirite Wèb 

Konfidansyalite 

Deklarasyon dwa otè

Itilizasyon

Ayiti College se yon òganizasyon edikasyon. Ayiti College anrejistre antanke Limite pa Garanti 12885386 an Angletè ak Wales

Ayiti College is an educational organization. Ayiti College is registered as Limited by Guarantee, 12885386 in England and Wales with its registered office at  71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ

© 2020 by AYITI COLLEGE