BYENVENI NAN AYITI KOLÈJ 

Ayiti College se yon pòtay aprantisaj k ap evolye sou entènèt epi sou plas. Li genyen kòm objektif etann aksè edikasyon kalite an Ayiti. Li ofri yon gwo varyete kou pwofesyonèl an Kreyòl ki totalman entèraktif. Eksperyans aprantisaj nou baze sou valè epi mete aksan sou devlopman pèsonèl ak entèlektyèl.

 Lekòl Nou An 

haiti-ayiti-travel-velo-veloayiti-caribb

DIPLOM

10/2020 - 03/2021

Diplòm nan Touris ak Jesyon Vwayaj la se yon Pwogram Aprè Nivo Segondè k ap dire 6-mwa

Duration

6 Mwa

LISANS

10/2020 - 05/2022

Pwogram Diplòm Asosye a nan Jesyon Otèl se yon Pwogram 18 mwa, ki disponib pou elèv ki te reyisi nan Bakaloreya Ayisyen oswa Fransè

Duration

2-4 Ane

Ayitix_ayiticollege.jpg

Sètifika Anglè

06/2020 - 09/2020

 Pwogram Entansif Lang Anglè a disponib pou moun Anglè pa lang natif natal yo epi ki gen yon anvi serye pou amelyore konpetans yo nan lang sa a.

Duration

3-6 Mwa

  Pwogram AyitiX  

An patenarya ak plizyè Inivèsite lidè atravè lemond, nou ranmase, òganize, epi tradui pwofesyonèlman nan fason sistematik kou estanda epi nou ofri kou sa yo an Kreyòl.
Kou sou entènèt
Fòmasyon
may19-12.jpg
Bous & Enspire
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey YouTube Icon
Antre an kontak 
Sekirite Wèb 

Konfidansyalite 

Deklarasyon dwa otè

Itilizasyon

Ayiti College se yon òganizasyon edikasyon. Ayiti College anrejistre antanke Limite pa Garanti 12885386 an Angletè ak Wales

Ayiti College is an educational organization. Ayiti College is registered as Limited by Guarantee, 12885386 in England and Wales with its registered office at  71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ

© 2020 by AYITI COLLEGE